Plåtskylt, Harley Davidson Service & Repair, 25 x 50 cm